Vedtægter

BK POINT  - Når badminton er en livsstil ...

Vedtægter
§  1.    Navn


Badmintonklubben Point (B.K. Point) stiftet 2. december 1944.

Klubbens hjemsted er Københavns Kommune.

Klubben er tilsluttet Københavns Badminton Kreds (KBKr) og derigennem Dansk Badminton Forbund (DBF), Dansk Idræts Forbund og The International Badminton Federation (IBF) og er underkastet disses love og bestemmelser.§   2.   Formål


Klubbens formål er at samle sportsinteresserede unge og voksne for ved fælles hjælp at skaffe idrættens udøvere så gode vilkår som muligt til gavn for den enkelte og til glæde og fornøjelse for alle.§   3.   Medlemmer


Ved indtegningen underskrives en indmeldelsesblanket, hvorved man forpligter sig til mindst én halv  sæson.  Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde dispensere herfra. Evt. udmeldelse må ske ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til kassereren. Ingen kan optages i klubben, såfremt vedkommende har overtrådt Danmarks Idræts Forbunds amatørbestemmelser eller har forpligtelser i andre idrætsforeninger. Kun medlemmer, der har været aktiv medlem pr. 1. januar, kan deltage i klubmesterskaberne, dog kan bestyrelsen give dispensation for dette.§   4.   Kontingent


Kontingent er til hver tid det beløb pr. år der er vedtaget af generalforsamlingen, eller en 100% enig bestyrelse. Første halvårs kontingent betales inden 1. august for terminen august-december og anden halvår inden 1. februar for terminen januar-juni. Medlemmer under 18 år samt pensionister, betaler halvt kontingent, samme termin som ovenfor.  Desuden betaler alle aktive medlemmer årligt et kontingent, som de organisationer, klubben skal være tilsluttet, fastsætter. Passivt kontingent vedtages af generalforsamlingen. §   5.   Klubbens ledelse


Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt formanden for  spilleudvalget. Der vælges således at formand og formand for spilleudvalget vælges de ulige år, næstformand, kasserer og sekretær vælges de lige år. Hvert medlem har en stemme i bestyrelsen, ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.§  6.    Bestyrelsens bemyndigelse


Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til dennes formål, og træffer bestemmelser vedrørende dens virksomhed, men er i øvrigt overfor generalforsamlingen ansvarlig for sine dispositioner. Bestyrelsen er ulønnet, men kan dog til sine møder disponere over et beløb pr. medlem, der er godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal indkaldes, når blot et bestyrelsesmedlem begærer det.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.§  7.   Spilleudvalg


Spilleudvalget består af 1 spilleudvalgsformand, samt et  medlem for hvert hold vi har,  . Spilleudvalgsformanden  er på valg iflg. § 5 hvert andet år de ulige år, og holdlederne er på valg hvert år. Spilleudvalget er  ansvarlig  for POINTs deltagelse i turneringer samt stævner, herunder klubmesterskaber i marts/april og/eller maj måned. Spilleudvalget er til enhver tid underlagt de af bestyrelsen fastsatte rammer.§ 8.   Revision


På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne vælges hvert år.

Revisorerne skal sammen revidere klubbens regnskaber.§ 9. Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april eller maj måned og skal indkaldes med 14 dages varsel.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer, der ikke er i restance med kontingent. Stemmeret har aktive over 18 år, efter 3 måneders medlemskab, men kun ved personlig tilstedeværelse.  Passive medlemmer over 18 år har stemmeret, hvis de har været aktive i mindst én sæson og går direkte over til passivt medlemskab, ellers først efter mindst 2 års medlemskab som passiv.


På dagsordenen skal forefindes følgende punkter:


          1. Valg af dirigent


          2. Beretning


                 a. Formand

                 b. Spilleudvalgsformand


          3. Regnskab


          4. Indkomne forslag


          5. Valg af:


                 a. bestyrelse (iflg. § 5)

                 b. spilleudvalg (iflg. §  7)

                 c. 1 suppleant til bestyrelse samt 1 suppleant til spilleudvalg

                 d. 2 revisorer

                 e.1 revisorsuppleant


          6. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen mener det påkrævet, eller

1/3 af medlemmerne skriftligt motiverer deres krav med angivelse af dagsorden. Den indkaldes med 8 dages varsel og afholdes senest 1 måned efter kravets fremsættelse.§ 10.   Eksklusion


Bestyrelsen har bemyndigelse til at idømme et medlem karantæne, såfremt vedkommende viser en for klubben skadelig optræden. I særlig graverende tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem af førstnævnte grund. Eksklusionen skal forelægges den første generalforsamling til godkendelse, og denne kan med almindeligt stemmeflertal stadfæste eller ophæve eksklusionen.  Et ekskluderet medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen, hvor det pågældende medlems sag behandles og har tale, men ikke stemmeret. §  11.   Ophævelse af klubben


Klubben kan kun opløses, hvis der bliver vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.


Klubben kan ikke opløses, såfremt 10 medlemmer stemmer for dens fortsættelse


I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens eventuelle formue Dansk Badminton Forbund.§ 12.   Lovændringer


Forslag til lovændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.
Fjerposten NYT

Senest opdateret 6. april 2020Kære pointer

Tusinde tak for opmærksomheden ved Eriks

bisættelse, det varmede meget at I tænkte på ham.

Kærlige hilsen

Bente og Eriks drengeErik Lyngby Pedersen.


Det er med sorg at vi må meddele at Erik Lyngby Pedersen er gået bort efter længere tids sygdom.
Erik har været en del af Point i 32 år.


Fødselsdag

Søndag den 28. oktober fylder Erik P. 75 år.

Et stort tillykke med dagen ...


Dødsfald

Det er blevet oplyst at BKPOINT's tidligere medlem Jens Huber er gået bort.

Jens startede i BKPOINT for ca. 50 år siden, og har været en af de bærende kræfter i POINT.

Æret være hans minde.


Tak for blomsterne

Jeg takker alle for blomsterne I sendte til Mortens bisættelse ...

Kærlig hilsen Jytte


Kampjubilar

Paul Phil har nu spillet 100 holdkampe for Point ...

Vi siger tillykke med bedriften ...


Tak for opmærksomheden

Tak for opmærksomheden ved Julies bisættelse ...

Med venlig hilsen Tina


Dødsfald

Det er med stor sorg at vi har erfaret at Hans Preisler er sovet ind i starten af september. Æret være hans minde.


Nyt fra 60+ holdet

På 60+ klapper vi af os selv - og vi vil gerne have jer andre til at klappe af os også.

Vi vandt vore første turneringskamp i 2017/18 mod Gentofte Malte Badminton med 6-2. Der var 2 tre-sæts kampe.

På holdet deltog Inge S, Ulla M, Tage C, Arne L, Erik P, Henning K, Jørgen R og Paul P.

Det er første gang at 60+ har startet en turnering med at vinde i den tid jeg har spillet på holdet ...

Det var bare hamrende flot! Tak til alle ...

/Paul


Fødselsdag

Den 3. oktober fylder vores alle sammens Morten Lohse 50 år. Vi ønsker tillykke med dagen.


Dødsfald

I juli sov vores tidligere medlem Freddy Olsen stille ind. Æret været hans minde.


Fødselsdag

Den 15. maj fyldte Tage 70 år. Vi ønsker tillykke med dagen.


GENERALFORSAMLING 2017

Klubbens generalforsamling blev afholdt torsdag den 20. april. Se referatet her.


2017

Tenna har igen i år været så sød at invitere os til sit sommerhus, lørdag den 17. juni. Husk at tilmelde jer til Tenna hurtigst muligt.


Fødselsdag

Den 7. april fyldte Bo Dyreborg-Kragh 50 år. Tillykke med dagen ..


Fødselsdag

Den 26. marts fyldte Jytte Franck 80 år. Tillykke med dagen ...


Fødselsdag

Paul Pihl fyldte 75 år den 5. januar. Vi ønsker alle Paul tillykke.


Fødselsdag

Ole Nielsen blev 75 år den 21. juni 2016. Stort tillykke fra os alle ...


Fødselsdag

Christian Johannessen fyldte 50 år den 19. august. Et stort tillykke til ham fra os alle ...


Fødselsdag

Inge S., også kendt som klubbens Duracell batteri fyldte 60 år den 1. juli. Vi ønsker alle Inge tillykke.


Sommertur 2016

Tenna har igen i år været så sød at invitere os til sit sommerhus, lørdag den 18. juni. Husk at tilmelde jer til Tenna senest den 2. juni.


GENERALFORSAMLING 2016

Klubbens generalforsamling blev afholdt torsdag den 21. april. Se referatet her.


Fødselsdag

Hans Preisler fyldte 80 år den 24. november. Hans er jo som bekendt klubbens ældste aktive spiller. Han har spillet i klubben i 25 år.

Et stort tillykke fra os alle ...


JULEFROKOST

Klubben afholdt sin sædvanlige julehyggekomsammen efter træning torsdag den 17. december.


Fødselsdag

Kristina Maconi Nielsen fyldte 40 år lørdag den 10. oktober. Et stort tillykke til hende.


Fødselsdag

Klubbens æresmedlem Jan Nilsson fyldte 70 år mandag den 14. september. Vi ønsker Jan et stort tillykke med dagen.


Fødselsdag

Den 14. august fyldte Erik Dyreborg-Kragh 60 år. Vi ønsker tillykke med dagen.


GENERALFORSAMLING 2015

Klubbens generalforsamling blev afholdt torsdag den 7. maj. Se referatet her.


Sommertur 2015 

Der blev afholdt sommertur til Tennas sommerhus lørdag den 20. juni 2015. Billeder fra turen kan ses her.


Klubbens 70 års jubilæum 

Billederne fra jubilæumsfesten kan findes på dette link: klik her

(Alle medlemmer har fået tilsendt en adgangskode)


Webmasterne informerer

Nogle informationer fra klubbens webmastre

klik og læs mere


Website

Indlæg der ønskes vist på klubbens website mailes til bdk@bkpoint.dkLæs mere om klubbens privatlivspolitik